Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

11 czerwca 2019r. w siedzibie naszej szkoły podpisano porozumienie między Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni a IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o rozszerzeniu współpracy w obszarze edukacji prawnej.

Strony reprezentowane były przez  Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dra Pawła Chyca  oraz Dyrektor IX LO Wiesławę Krysztofowicz.

 

 

 

 

 

WSAiB deklaruje objęcie patronatem naukowo-dydaktycznym klas o profilu prawniczym, a w ramach współpracy wspieranie programowe klas realizujących rozszerzone programy nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, jak również udostępnianie pomieszczeń do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i organizacyjnych. Strony mają także współdziałać w organizowaniu konkursów i spotkań o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów i wszelkich wydarzeń związanych z edukacją prawną i obywatelską. Nasi uczniowie będą mieli także możliwość uczestniczenia w pracach kół naukowych WSAiB.

 

 

IX LO ze swojej strony deklaruje merytoryczną współpracę z Uczelnią, m.in. poprzez współdziałanie w zakresie projektów edukacyjnych dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej; propagowanie wśród uczniów oferty studiów WSAiB ze szczególnym uwzględnieniem kierunku prawo, jak również udział młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji.

Społeczność IX LO z zadowoleniem przyjmuje patronat WSAi B nad klasami prawniczymi, traktując go jako zobowiązanie do ścisłej współpracy w zakresie podnoszenia jakości edukacji prawnej.

 

 

 

W trakcie inaugurującego współpracę spotkania Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Paweł Chyc wygłosił wykład dla młodzieży na temat praw człowieka.

Obecny na spotkaniu absolwent naszej szkoły Adam Labuhn - Przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB opowiedział o przeprowadzanej reformie szkolnictwa wyższego oraz o studiowaniu na Wydziale Prawa i Administracji.

 

tekst:Barbara Buller

 

 

 

 

 

 

foto:Wiesław Niemocński