RODO

Informuję, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni przy ul.Orłowskiej 57, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły zwane dalej Administratorem;
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl
  3. Administrator przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.
  4. Administrator jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą
  5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,
  6. Posiada Pani/Pan/ uczeń prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.