INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

11 marca zakończyliśmy prace nad pilotażową edycją projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

 

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wprowadzanie edukacji globalnej do edukacji formalnej w 12 europejskich krajach.

 

pierwszym etapie prac nauczycielki naszego liceum, Katarzyna Skibowska- Bąkała oraz Anna Krause wzięły udział w czterodniowym szkoleniu, którego celem było podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej oraz zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. W ramach szkolenia pogłębiały swoją wiedzę na temat migracji, zmian klimatu, nierówności społecznych, oraz nierówności ze względu na płeć. Wraz z nauczycielami z innych szkół województwa pomorskiego   wzięły udział w tworzeniu zestawu scenariuszy lekcyjnych z zakresu tematyki szkolenia.

W kolejnym etapie koordynatorki projektu zaprosiły do współpracy nauczycielki i nauczycieli naszego liceum, którzy podczas lekcji w klasach 1b i 1e przeprowadzili serię zajęć z edukacji globalnej. Było to okazją do przetestowania stworzonych scenariuszy oraz do pogłębienia wiedzy uczniów naszej szkoły w zakresie edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, edukacji międzykulturowej i wielokulturowej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego grona uczniowie klas 1 b i 1 e w styczniu i lutym mieli okazję przyswajać tematykę edukacji globalnej na lekcjach języka angielskiego, przyrody, biologii, geografii, chemii, historii, WOS, języka polskiego oraz matematyki. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z ogromnym entuzjazmem przystąpili do realizacji projektu. Wspólnie kolejny raz  daliśmy dowód wielkiego zaangażowania w sprawy ważne dla nas wszystkich.

Katarzyna Skibowska-Bąkała