INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

27 marca odbędzie się międzyklasowy PUBLIC SPEAKING COMPETITION 
konkurs przemawiania w języku angielskim.
 
Zapraszamy uczniów klas I i II do udziału.
 
Temat tegorocznej edycji to:
ALL YOU NEED IS TIME
 4 godzina lekcyjna; sala 6.
 
Czekają atrakcyjne nagrody. I mean it!
Szczegóły i zapisyu Twojego nauczyciela 
języka angielskiego.
 
Regulamin dostępny poniżej
Organizator: Inga Ziółkowska - Lichocka
 
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  - PUBLIC SPEAKING COMPETITION
 
Organizator konkursu: IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 
Cele konkursu: 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich 
 
- Motywowanie uczniów do rozwoju umiejętności wypowiadania się publicznie w języku angielskim,
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim,
- Przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
 
Forma konkursu:
 
- Prezentacja własnego tekstu w języku angielskim na wybrany temat,
- Tekst może mieć formę:  przemówienia, wiersza, dialogu, opowiadania,
 
Czas prezentacji – 2-5 minut.
 
Temat konkursu:
All you need is time
 
Kryteria oceniania:
 
Ocenie będą podlegać:
Treść wypowiedzi – czy tekst omawia temat w sposób wieloaspektowy, zastosowana jest pogłębiona argumentacja, czy wypowiedź cechuje logika i spójność,
 
Kompozycja  wypowiedzi – czy wypowiedź posiada wyraźny wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie,
 
Siła przekazu – czy osoba prezentująca temat mówi w sposób naturalny, utrzymuje kontakt wzrokowy, potrafi nawiązać kontakt ze słuchaczami wykorzystując do tego emocje/humor/gestykulację/ rekwizyty sceniczne/ubiór,
 
Płynność wypowiedzi,
 
Zastosowane struktury leksykalno-gramatyczne.
 
Termin konkursu: 27 marca 
 
Nagrody : vouchery do księgarni językowej