Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Zapraszam uczniów klas I i II do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego na tłumaczenie wiersza. Wystarczy wybrać jeden z dwóch wierszy polskiego, niepublikowanego autora (w tej sprawie zgłoś się do swojego nauczyciela języka angielskiego), przetłumacz wiersz na język angielski.  Podpisaną pracę konkursową przekaż nauczycielowi do 26.05.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród w dniu 01.06.2017. Zastanawiasz się czy warto? Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać!

Inga Ziółkowska-Lichocka

Regulamin konkursu dostępny poniżej

Regulamin konkursu języka angielskiego – tłumaczenie wiersza 2017

ORGANIZATOR  KONKURSU

Organizatorem Konkurs Językowego na tłumaczenie wiersza  pamiętnika jest Inga Ziółkowska – Lichocka – nauczyciel języka ankielskiego z IX Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców przy IX Liceum Ogólnokształcącym.

§1  CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego do twórczego i precyzyjnego tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język angielski i tym samym zachęcenie ich do używania tego języka na co dzień, także poza murami szkoły.

§2  WARUNKI UCZESTNICTWA

 Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.

 Za udział w konkursie organizator nie pobiera żadnych opłat.

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od poziomu znajomości języka.

 Dostarczając pracę na konkurs uczestnik konkursu:

- oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich,

- wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, swojego wizerunku na fotografii na stronie internetowej szkoły.

Przekazanie pracy przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§3  PRACE KONKURSOWE

Praca konkursowa składa się z oryginalnego, autorskiego tłumaczenia jednego z dwóch polskich    wierszy.

Forma graficzna prac jest dowolna i nie podlega ona ocenie.

Prace konkursowe nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.

Prace nie spełniające powyższych warunków nie wezmą udziału w walce o nagrody.

§4  ETAPY KONKURSU

Etap zgłaszania prac konkursowych: od 26.05.2017r. W czasie trwania tego etapu, uczniowie samodzielnie zgłaszają swoje prace do swoich nauczycieli języka angielskiego.

Etap finałowy: 01.06.2017. Specjalnie powołane jury dokonuje wyboru zwycięzców spośród uczestników konkursu. Przewidziane są 3 nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla zwycięzców konkursu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które zawierają treści obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z polskim prawem.