Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

„Barwy nieobojętne” wszędzie obecne i wymowny napis „Etiuda o wolności”, będący w przeddzień narodowego Święta Niepodległości, nie tylko nazwą konkursu poezji i pieśni - oto tło i znak ducha tego Święta tak ważnego dla całej społeczności Dziewiątki. Wagę uroczystości, która odbyła się w IX LO 10 listopada podkreśliła obecność znamienitych gości

 

 

: p. Józefa Bodio – st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Gdański i p. Jadwigi Wachulik- inspektora Wydziału Edukacji w Gdyni - przedstawicieli kuratoryjnych i miejskich władz oświatowych oraz p. Kamila Górala - radnego Rady Miasta Gdyni. Serdecznie została powitana przez panią dyrektor Krysztofowicz pierwsza i wieloletnia dyrektorka Dziewiątki pani Alina Mroczkowska. Zaszczycili nas swoją obecnością także przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, blisko ze szkoła związani Piłsudczycy i Sybiracy, a także przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą, gdyńskich instytucji i związków zawodowych. Czujemy się nieodmiennie zaszczyceni ich obecnością, dowodzącą ścisłych związków ze szkołą, która za swojego patrona obrała Postać-Symbol odzyskania Niepodległości- Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrała dyrektor szkoły p. Wiesława Krysztofowicz, która przypomniała dziejowe dokonania Polaków, wybijających się przez długie lata na niepodległość, ale też zwróciła uwagę na potrzebę wychowania młodzieży w duchu współczesnego patriotyzmu, przejawiającego się w obywatelskości i zaangażowaniu w budowanie małych ojczyzn. Niezwykle uroczyście wybrzmiały słowa roty ślubowania, odczytane przez p. Olgę Malicką –Kowalczyk - wychowawczynię jednej z klas pierwszych, które tradycyjnie w tym dniu składają ślubowanie na sztandar szkoły, włączające je oficjalnie w poczet uczniów IX LO.

Miłym dla dużej grupy uczniów akcentem było wręczenie nagród w konkursach tematycznie związanych ze Świętem Niepodległości- i tak, puchary, książki i inne upominki oraz okolicznościowe dyplomy odbierali zwycięzcy konkursu historycznego dla gimnazjalistów „Józef Piłsudski- człowiek i polityk, nagrodzeni uczestnicy konkursu „Etiuda o wolności”, konkursu fotograficznego „Barwy nieobojętne”, a także ci, którzy swoimi strojami przypomnieli nam „lata dwudzieste, lata trzydzieste.”

 

Uhonorowani zostali także nauczyciele: Dyrektor IX LO p. Wiesława Krysztofowicz została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciel historii p. Arkadiusz Ordyniec z rąk płk. Henryka Karpińskiego z fundacji oświatowej im. Gen. pilota Stanisława Karpińskiego otrzymał Kombatancki Krzyż Zwycięstwa „jako wyraz szacunku za zasługi w upowszechnianiu szczytnych tradycji kombatanckich”.

 Piękną oprawę artystyczną uroczystości stanowiły występy laureatów „Etiudy o wolności” – wszyscy zasłuchali się przez dłuższą chwilę w słowa wierszy i pieśni pięknie i wzruszająco opowiadające o  wolności, z którą Święto Niepodległej jest nierozerwalnie związane.

Więcej zdjęć w galerii